کتاب پابه پای آفتاب کاری است گردآوری شده توسط آقای امیررضاستوده که انتشارات پنجره ویرایش اول آن رادرسال 1373 درقالب 4جلد و ویرایش دوم رادرسال 1381با 6 جلد به چاپ رسانده است.

مجموعه خاطراتی راکه نویسنده دراین مجموعه6 جلدی کتاب"پا به پای آفتاب"، که محوریت آن بررسی سیره نظری و علمی امام خمینی(ره) گردآوری کرده شامل این موارداست : جلداول، خاطرات اهل بیت وبستگان امام خمینی (ره)ازکودکی تارحلت امام،جلددوم کتاب به روایت اعضا دفتروکارکنان بیت امام ،جلدسوم آن را خاطرات یاران ،شاگردان ودوستان امام ،جلدچهارم وپنجم کتاب شامل خاطرات پراکنده ،جلدششم به روایت گروه پزشکی امام که ازلحظه ورودایشان به تهران درسال 1357تارحلت ایشان می باشد.

 

 زندگی شخصی امام خمینی (ره)به عنوان بزرگترین شخصیت معاصر،می بایست درتمام ابعادش موردپژوهش وبررسی قرارگیردتابتوان آن گونه که بایدازسیره عملی ایشان الگوگرفت .ومجموعه 6جلدی "پابه پای آفتاب"توانسته است با جمع آوری خاطراتی ازنزدیکان امام (ره)اثری بسیارمفیددراین عرصه به جابگذارد.ازجمله کسانی که باایشان رابطه نزدیک داشته اندوتوانسته اندنویسنده رادرگردآوری این مجموعه یاری برسانند،اهل بیت وبستگان واعضای دفترایشان درقم نجف پاریس وتهران گروه پزشکی ویاران وشاگردان ودوستان امام است که خاطرات جذاب ونشنیده شده ایی رادرباره امام بیان کرده اندکه این خاطرات ازتنوع وتازگی بسیارجذابی برخوردارمی باشدوخواننده رابه تفکروتامل وامی دارد.خصوصیت دیگراین مجموعه، تنوع افرادي است  كه خاطرات خويش را بيان کرده اند. 


اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طبس منبع : اداره کتابخانه های عمومی شهرستان طبس |کتاب پا به پای آفتاب در کتابخانه عمومی شهدای زیرک آباد طبس برگزار گردید.
برچسب ها : امام ,خاطرات ,کتاب ,آفتاب ,خمینی ,کرده ,امام خمینی ,گروه پزشکی ,ودوستان امام